Quảng cáo theo địa phương và thu hút khách hàng bằng sản phẩm mà họ đang tìm kiếm.